OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Tento prevádzkový poriadok upravuje podmienky prevádzky a poskytovania služieb kremácie spoločenských zvierat v Zvieracom krematóriu Senica (ďalej ako „Zvieracie krematórium“), ktoré sa nachádza na adrese Železničná stanica 337/39, 905 01 Senica (ďalej ako „Prevádzkový poriadok“).

1.2 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa Zvieracieho krematória sú: tel. č. 0940 648 183 a e-mailová adresa info@zvieraciekrematorium.sk.

1.3 Prevádzkovateľom Zvieracieho krematória Senica je Mirko Hostinský, Asanačná služba DDD, miestom podnikania Hollého 752/6, 905 01 Senica, IČO: 33 520 909, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živ. reg. 205 – 8121 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2.1 V Zvieracom krematóriu sú poskytované nasledujúce služby:

2.1.1 Individuálna kremácia (samostatné spopolnenie),

2.1.2 Veterinárna asanácia (hromadné spopolnenie),

2.1.3 Doprava spoločenského zvieraťa do priestorov Zvieracieho krematória,

2.1.4 Prevzatie spoločenského zvieraťa v čase od 18.00 hod do 06.00 hod a

2.1.5 Doplnkové služby – predaj urny na umiestnenie popola, rozlúčka so spoločenským zvieraťom

(ďalej ako „Služby“).

2.2 Všetky vyššie špecifikované služby sú spoplatnené v zmysle platného cenníka Prevádzkovateľa, ktorý je prílohou tohto Prevádzkového poriadku (ďalej ako „Cenník“), a ktorý je zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa www.zvieraciekrematorium.sk/cennik. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť ceny za poskytované služby uvedené v platnom Cenníku. O zmene Cenníka Prevádzkovateľ vhodným spôsobom oboznámi verejnosť minimálne 10 dní vopred.

3.1 Prevádzkovateľ poskytuje Služby v Zvieracom krematóriu podľa dohody so zákazníkmi, na základe objednávok. Zvieracie krematórium nemá pevne stanovené otváracie hodiny.

3.2 Objednávku Služieb je možné osobne alebo prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa (ďalej ako „Objednávka“).

3.3 V Objednávke zákazník špecifikuje, o aký druh Služby má záujem, spôsob platby a čas, kedy bude Služba poskytnutá, v závislosti od druhu objednanej Služby.

3.4 Poskytovanie Služieb v Zvieracom krematóriu sa riadi ustanoveniami tohto Prevádzkového poriadku a ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.1 Spopolňovanie spoločenských zvierať v Zvieracom krematóriu sa vykonáva prostredníctvom spaľovacej pece „Volkan 750“, ktorá spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s telami mŕtvych spoločenských zvierat.

4.2 Pozostatky spoločenských zvierat sú až do termínu spopolnenia podľa druhu objednanej Služby uskladnené do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečuje trvalú teplotu v rozpätí od 0° –  do 5°.

4.3 Všetky Služby poskytované Prevádzkovateľom sú poskytované v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na základe povolení a stanovísk príslušných orgánov verejnej moci, ktoré umožňujú Prevádzkovateľovi poskytovať Služby v zmysle tohto Prevádzkového poriadku.

4.4 Prevádzkovateľ Zvieracieho krematória prijíma pozostatky spoločenských zvierat podľa Objednávok v čase dohodnutom so zákazníkmi.

4.5 Poradenie spopolňovania sa riadi poradím prijatých objednávok v závislosti od druhu Objednanej Služby, ak sa Prevádzkovateľ so zákazníkom nedohodne v konkrétnom prípade inak.

4.6 Po spopolnení je popol spoločenského zvieraťa upravovaný v zariadení na úpravu popola a po úprave je vložený do urny podľa výberu zákazníka.

4.7 O spopolnení spoločenského zvieraťa vydá Prevádzkovateľ zákazníkovi spolu s urnou potvrdenie o spopolnení, ktoré obsahuje dátum spopolnenia spoločenského zvieraťa a identifikáciu zákazníka (majiteľa spoločenského zvieraťa).

4.8 Prevádzkovateľ zabezpečuje chod Zvieracieho krematória v súlade so všeobecnými pravidlami údržby, čistoty a dezinfekcie.

4.9 Upratovanie a čistenie Zvieracieho krematória sa vykonáva denne bežnými čistiacimi prostriedkami. Čistenie a dezinfekcia chladiacich zariadení sa vykonáva 1 krát mesačne poprípade podľa potreby dostupnými dezinfekčnými prostriedkami a to mechanickou očistou a dezinfekciou.  Na zabránenie pred ich použitím, pričom sa dodržiavajú predpísané koncentrácie a doby pôsobenia a ich aplikácia sa uskutočňuje vždy s použitím osobných ochranných pomôcok. V prípade objektívnych okolností, ktoré vyžadujú okamžité hygienické a dezinfekčné opatrenia sa tieto operatívne vykonajú.

4.10 Pri prevádzke Zvieracieho krematória dodržiava všetky príslušné bezpečnostné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými Prevádzkovateľ priebežne oboznamuje svojich zamestnancov.

5.1 Prevádzka Zvieracieho krematóriá pozostáva zo zadnej (prevádzkovej) časti a z prednej časti, v ktorej sa nachádza rozlúčková miestnosť. Zákazníci a ostatný návštevníci Zvieracieho krematóriá (ďalej aj ako „návštevníci“) sú oprávnení vstupovať iba do prednej časti Zvieracieho krematóriá.

5.2 Pri návšteve Zvieracieho krematóriá sú návštevníci povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, pokyny Prevádzkovateľa a členov personálu Zvieracieho krematória.

5.3 Pri návšteve Zvieracieho krematóriá sú návštevníci povinný sa správať dôstojne a dodržiavať verejný poriadok.

5.4 Pri návšteve Zvieracieho krematória je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky, konzumovať jedlo, fajčiť alebo požívať alkoholické nápoje.

5.5 Pri nedodržiavaní pravidiel správania sa v Zvieracom krematóriu je Prevádzkovateľ a / alebo ním poverený člen personálu Prevádzkovateľa oprávnený vykázať z priestorov Zvieracieho krematória osobu, ktorá nedodržuje pravidlá správania sa v Zvieracom krematóriu a ostatné ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.

6.1 Pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov a iných dotknutých osôb (ďalej ako „dotknuté osoby“) dbá Prevádzkovateľ na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

6.2 Všetky bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, o právach Dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú upravené v  príslušnej internej dokumentácií Prevádzkovateľa a zásadách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa, ktoré Vám Prevádzkovateľ poskytne v priestoroch Zveiracieho krematória. Informácie o spracúvaní osobných údajov na webovej stránke Prevádzkovateľa nájdete  tu.

7.1 Tento Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2020.

7.2 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a aktualizovať tento Prevádzkový poriadok podľa potreby. V prípade zmeny tohto Prevádzkového poriadku o tom Prevádzkovateľ všetky dotknuté osoby vopred oboznámi.

V Senici, dňa 01.01.2020

Mirko Hostinský – Asanačná služba DDD

Prevádzkovateľ