OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady ochrany osobných údajov“) upravujú spracúvanie Vašich osobných údajov na webovej stránke www.zvieraciekrematorium.sk alebo na profile Zvieracie krematorium Senica na sociálnych sieťach (ďalej ako „webová stránka“) prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Mirko Hostinský – Asanačná služba DDD, so sídlom Hollého 752/6, 90501 Senica, IČO: 33 520 909, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, č. živ. reg, 205 – 8121 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje zväčša priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“). Prevádzkovateľ môže získať Vaše osobné údaje aj od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktorými si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť, poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, a to ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na webovej stránke. Informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky, má Prevádzkovateľ zdokumentované vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov a príslušnej internej dokumentácií.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrení uvedených v Internej smernici.

Prevádzkovateľ dbá na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva a preto v týchto Zásadách ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás Prevádzkovateľ spracováva, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môže Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese Zvieracie krematórium Senica, Železničná stanica 337/39, 905 01 Senica alebo e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy info@zvieraciekramatorium.sk.

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, ak mu ich sami poskytnete (napr. pri kontaktovaní Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho kontaktných adries alebo profilu na sociálnej sieti) alebo ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ získa Vaše osobné údaje z iného zdroja (napr. od tretej osoby), ako priamo od Vás, oznámi Vám túto skutočnosť bez zbytočného odkladu po získaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od účelu spracúvania, najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska alebo kontaktná adresa, emailová adresa, tel. č., IP adresa Vášho zariadenia a iné osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi poskytnete.

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

Účely  Právny základ  Popis   Doba uchovávania
Prijímanie dopytov na služby poskytované Prevádzkovateľom a poskytovanie cenových ponúk   Plnenie zmluvy (predzmluvné vzťahy) Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak si prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom kontaktného tel. č. objednáte služby u Prevádzkovateľa alebo požiadate o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky Do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, minimálne 5 rokov odo dňa poskytnutia služby, v prípade, ak nepríde k uzatvoreniu zmluvy, 3 mesiace odo dňa odoslania cenovej ponuky
Odpovedanie na správy a vybavovanie žiadostí zo správ poslaných prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správ na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach alebo doručených prostredníctvom kontaktného telefónneho čísla  (iných ako dopyt služieb) Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na vybavení žiadostí a iných dopytov, ktoré mu adresujú dotknuté osoby v rámci bežnej obchodnej komunikácie prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti 3 mesiace odo dňa prijatia správy alebo do splnenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Meranie návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa prostredníctvom služby Google Analytics   Súhlas dotknutej osoby Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak navštívite jeho webovú stránku a udelíte mu súhlas 2 roky odo dňa získania osobných údajov

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľom Prevádzkovateľa je v súčasnosti spoločnosť poskytujúca správu webovej stránky a mailhostinogvé služby.

 

Okrem vyššie uvedených subjektov poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje služby Google Analytics, ktoré Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke za účelom merania návštevnosti webovej stránky prostredníctvom súborov cookies a spoločnosti Facebook, Inc., v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti.

Pri využívaní analytických cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov (najmä IP adresy Vášho zariadenia a údajov o Vašej aktivite na webovej stránke) do USA, spoločnosti Google LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU– US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov. K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc., prichádza aj v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnej sieti. Prenos Vašich osobných údajov je aj v tomto prípade zabezpečený certifikáciou spoločnosti Facebook, Inc. v programe EU-US Privacy Shield.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

 

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené v tabuľke účelov v písm. 5.  týchto Zásad.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

Vaše právo Popis
Právo na prístup Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na opravu Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na prenosnosť údajov Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
Právo podať sťažnosť alebo podnet V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Zvieracie krematórium Senica, Železničná stanica 337/39, 905 01 Senica
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@zvieraciekrematorium.sk . 

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Prevádzkovateľ je taktiež, v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, predĺžiť lehotu na vybavenie Vašej žiadosti. najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.01.2020.

 

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.